OM BRFfonden

Historie

BRFfonden blev grundlagt i 1959 som en selvejende institution under navnet Byggeriets Realkreditfond, i daglig tale forkortet til BRF. Fondens oprindelige garantikapital beløb sig til 750 mio. kr. og var stillet til rådighed af Danske Bankers Fællesrepræsentation (i dag Finans Danmark), Fællesorganisationen af Almennyttige Danske Boligselskaber (i dag Boligselskabernes Landsforening) og Danmarks Nationalbank i forening. Stiftelsen af fonden var motiveret af et politisk ønske om generelt at forbedre mulighederne for finansiering af navnlig fast ejendom.

I 1975 fusionerede BRFfonden med Husejernes Kreditkasse, på daværende tidspunkt det ældste realkreditinstitut i Danmark som var grundlagt i 1797.

BRFfonden foretog en større omstrukturering i 1989, hvor realkreditaktiviteten blev overdraget til det nystiftede datterselskab BRFkredit A/S. Årsagen til denne omstrukturering var, at realkreditloven var blevet ændret, så det nu var muligt at drive realkreditvirksomhed i selskabsform. Som betaling for overdragelsen af realkreditaktiviteten modtag BRFfonden en ejerandel på 100% af aktierne i det nystiftede selskab BRFkredit A/S.

Den formue, som BRFfonden råder over i dag, er således fremkommet dels ved fondens etablering og senere fusion med Husejernes Kreditkasse, dels og ikke mindst ved fondens og BRFkredit A/S’ mangeårige virke som realkreditinstitut i Danmark.

I 2014 fusionerede BRFkredit med Jyske Bank. Ved fusionen fik BRFfonden tildelt en ejerandel på 25% i Jyske Bank, hvorved BRFfonden blev den største aktionær i banken. Til gengæld opnåede Jyske Bank status af eneaktionær i datterselskabet BRFkredit A/S.

Baggrunden for fusionen var fra BRFfondens side, at fonden ønskede at indgå et strategisk samarbejde med en bank. Herved kunne man sikre, at kunderne i BRFkredit havde adgang til alle finansielle produkter på ét sted.  Realkreditprodukterne markedsføres efter en navneændring i 2018 i dag under brandet Jyske Realkredit.

BRFfondens erhvervsmæssige formål er at drive finansiel virksomhed, primært gennem ejerskabet i Jyske Bank A/S, hvor BRFfonden er den største aktionær med pt. 28,1% af aktiekapitalen og er repræsenteret i bestyrelsen. Datterselskabet Jyske Realkredit er fortsat et af de 4 største realkreditinstitutter i Danmark, med en markedsandel på ca. 8%.

Fondens vedtægter kan findes her.