OM BRFfonden

Strategi

Håndværkskollegier

BRFfondens bestyrelse vedtog i 2016 en strategi med fokus på at etablere ”state of the art” kollegier, primært rettet mod unge under uddannelse i håndværksfag tilknyttet byggeri.

Færre unge uddanner sig inden for håndværksfagene, og det er et problem, da der vil mangle unge, når de ældre i håndværksbrancherne går på pension. Kollegierne skal medvirke til at styrke respekten omkring håndværksfagene, og bidrage til at skabe et positivt image, for at tiltrække flere unge til uddannelserne. Derigennem ønsker fonden at medvirke til at sikre, at det fremtidige behov for dygtige håndværkere kan opfyldes af kvalificeret arbejdskraft.

BRFfonden ønsker at bidrage til de bygningsrelaterede fag på en måde som sikrer, at disses faglige kompetencer også fremover vil være til rådighed og gavn for samfundet. Fonden håber, ved opførelsen af håndværkskollegier, at kunne bidrage til at øge attraktiviteten ved, og prestigen i at uddanne sig i håndværksfagene, blandt andet ved at udvikle faget og fagligheden hos kollegiets beboere.

BRFfonden vil så at sige være med til at ”skabe rammer for dem, der skaber rammer for os”. Kollegierne skal være den optimale ramme for de unge studerendes udvikling og uddannelsesmuligheder.

I 2017 og 2018 er der udført et større arbejde med blandt andet at undersøge behovet for kollegier, geografi m.m. for på den måde at sikre, at kollegiet placeres og etableres bedst muligt. Det er i denne forbindelse blevet besluttet, at det første kollegie skal forsøges placeret i Horsens.

Perioden er også gået med at definere det konkrete koncept for håndværkskollegiet, dvs. hvilke faciliteter og ydelser kollegiet skal kunne levere, samt størrelsen på kollegiet. Det er blevet besluttet at kollegiet, ud over boliger, også vil indeholde værksteder, undervisningslokaler m.m., således at kollegiet også støtter beboernes faglige udvikling og ambitioner.

Arbejdet fra 2017 til 2018 er kulmineret i et program for kollegiet, som bestyrelsen for BRFfonden har godkendt. Programmet danner grundlag for en skitserings- eller arkitektkonkurrence om kollegiet, som vil blive igangsat, så snart BRFfonden har fået råderet over en grund til kollegiet. Dette arbejde pågår i skrivende stund.

Det forventes, at det første kollegie vil stå klar i 2023.

Som projektet skrider frem, vil opdateringer blive publiceret på hjemmesidens forside, under ”nyheder”.

 

Fonden for Håndværkskollegier

Det økonomiske grundlag og den juridiske struktur for håndværkskollegierne realiseres gennem etableringen af en ny fond, Fonden for Håndværkskollegier. Fonden for Håndværkskollegier er stiftet og økonomisk understøttet af BRFfonden.